Internationale rapporten

Ontdek DE NIEUWE RESULTATEN VAN DE INTERNATIONALE HBSC STUDie

Bijna 280.000 adolescenten uit 44 landen in Europa, Centraal-Azië en Canada namen deel aan de niewste internationale HBSC-studie. In Volume 1 wordt het mentaal welzijn van de jongeren uitgelicht.

2017/18 Internationaal Rapport Health Behaviour in School-aged Children study

Spotlight on adolescent health and well-being: Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada

NAAR RAPPORT

In 2017/18 namen meer dan 220 000 jongeren uit 45 landen in Europa en Canada deel aan een nieuwe bevraging van de HBSC-studie. In de deze bevraging werden gegevens verzameld gericht op de sociale context (relaties met familie, leeftijdsgenoten, school en online communicatie), de gezondheid (subjectieve gezondheid, geestelijke gezondheid, overgewicht en obesitas, en verwondingen), het gezondheidsgedrag (eetpatronen, fysieke activiteit en tandenpoetsen) en het risicogedrag (gebruik van tabak, alcohol en cannabis, seksueel gedrag, vechten en pesten) die relevant zijn voor de gezondheid en het welzijn van jongeren. Nieuwe items omtrent gezinsmaaltijden, elektronische mediacommunicatie en cyberpesten werden eveneens opgenomen in de 2017/2018 HBSC-bevraging. Deel 1 van het internationale rapport presenteert de belangrijkste bevindingen en deel 2 bevat de belangrijkste gegevens opgedeeld naargelang land/regio, leeftijd, geslacht en familiale welvaart.

2013/14 Internationaal Rapport Health Behaviour in School-aged Children study

Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey

NAAR RAPPORT

HBSC2016Het meest recente, internationale rapport van de HBSC-studie presenteert de bevindingen van de bevragingsronde in 2013/14 bij 220,000 jongeren uit 42 landen en regio’s binnen de WHO Europe en WHO North-America regio. Specifiek wordt gefocust op demografische en sociale invloeden op het welzijn, de gezondheid en het gedrag van jongeren.

 

2009/10 Internationaal Rapport Health Behaviour in School-aged Children study

Social determinants of health and well-being among young people

NAAR RAPPORT

Met dit internationaal rapport, uitgevoerd in het kader van de studie Health Behaviour in School-aged Children, voorziet de studie input voor toekomstig onderzoek en beleid. De data van dit onderzoek, uitgevoerd in de periode 2009-2010, voorziet informatie omtrent gezondheidsuitkomsten, gedragingen en determinanten die van cruciaal belang zijn voor beleidsmedwerkers op alle niveaus, alsook voor NGO’s, organisaties actief in verschillende sectoren, zoals gezondheidspromotie, sociaal welzijn en justitie.

Deze editie is de meest recente toevoeging in de lijst van HBSC rapporten en presenteert de bevindingen van de enquête, uitgevoerd in 2009-2010. De focus van deze bevragingsronde lag op de sociale en demografische invloeden op gezondheidsuitkomsten en -gedrag bij jongeren van 11, 13 en 15 jaar oud, en dit in 43 landen en regio’s in de WHO Europe regio en Noord-Amerika. De antwoorden van de bevraagde scholieren bieden een unieke kijk op hun sociale context (relatie met familie, vrienden en school), fysieke- en mentale gezondheid en hun gezondheidsgedragingen (gebruik van alcohol, tabak, cannabis, seksuele contacten, pesten en geweld). Statistische analyses werden uitgevoerd om betekenisvolle trends te ontdekken op basis van geslacht, leeftijd, land van herkomst en socio-economische positie.

Het doel van de studie was om op systematische wijze, een beteknisvolle statistische basis te leggen om de cross-nationale patronen te beschrijven met betrekking tot bovenvernoemde indicatoren en subgroepen. Op deze manier draagt Health Behaviour in School-aged Children bij tot het bekomen van een beter inzicht in de sociale determinanten van gezondheid en welzijn bij jongeren met als uiteindelijke doel deze belangrijke doelgroep te beschermen en hen te helpen bouwen aan een betere gezondheid.

 

2005/06 Internationaal Rapport Health Behaviour in School-aged Children study

Inequalities in young people’s health

NAAR RAPPORT

inequalities_hbsc

Dit is het vierde internationale rapport in het kader van de studie Health Behaviour in School-aged Children, een cross-nationale studie in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. In dit rapport wordt uitgebreid ingegeaan op de belangrijkste bevindingen met betrekking tot gezondheidsuitkomsten en -gedrag bij jongeren van 11, 13 en 15 jaar oud, in 41 deelnemende landen en regio’s binnen de WHO Europe regio en Noord-Amerika. De data werd verzameld in de periode 2005-2006 en focust op thema’s zoals gezondheidsongelijkheid tussen jongeren op basis van geslacht, leeftijd, geografische en socio-economische context. Het doel is aan te tonen in welke domeinen ongelijkheden bestaan en om beleidsmakers en andere betrokken organisaties van input te voorzien teneinde de gezondheid bij jongeren te verbeteren.

Het rapport toont duidelijk aan dat, ondanks het feit dat er op veel terreinen goede resultaten geboekt werden, gezondheid en welzijn van vele jongeren in significante minderheidsgroepen reden tot zorgen baren. Problemen die prominent aan bod komen zijn gerelateerd aan overgewicht, zelfwaarde, levenstevredenheid, druggebruik en pestgedrag. Het rapport toont op zeer duidelijke wijze aan dat beleidsmakers en andere betrokken organisaties zeer goed moeten luisteren naar de stem van jongeren opdat initiatieven ter verbetering van hun gezondheid rekening houden met omstandigheden zoals socio-economische positie en opleidingsniveau.

 

 

2001/02 Internationaal Rapport Health Behaviour in School-aged Children study

Young people’s health in context

NAAR RAPPORT

youngpeople_contextEen belangrijk segment van onze samenleving bestaat uit jongeren. Deze doelgroep is uiterst belangrijk omdat het ontwikkelingsproces bij jongeren ervoor zorgt dat zij de grootste potentiële baten hebben bij gezondheidsinitiatieven en -beleid, gebaseerd op degelijke informatie en onderzoek. Op basis van dit internationale rapport voorziet de studie Health Behaviour in School-aged Children beleidsmakers, NGO’s en andere betrokken organisaties van de meest recente informatie teneinde bij te dragen aan het beleidsproces.

Deze studie presenteert de meest recente data, verzameld in de periode 2001-2002, met betrekking tot fysieke, emotionele en psychosociale aspecten van gezondheid bij jongeren van 11, 13 en 15 jaar, alsook de invloed van familie, school en vrienden. Gegevens werden verzameld uit 35 landen die deel uitmaken van de WHO Europe Regio en Noord-Amerika.